مردم جهان دو دسته اند:

گیرندگان وبخشندگان

گیرندگان در روز خوب می خورند

وبخشندگان در شب خوب می خوابند    (؟)تاريخ : سه شنبه نوزدهم دی 1391 | 23:12 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
شعری از استاد شفیعی کدکنی:

به جان جوشم که جویای توباشم

خسی بر موج دریای تو باشم

تمام آرزوهای منی ،کاش

یکی از آرزوهای تو باشم

 تاريخ : سه شنبه نوزدهم دی 1391 | 23:6 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
هرگاه به رنج غربت مبتلا شوید ازغریبی من یادآرید وچون کشته ای بینید از حلق به ناحق بریده ی من فراموش نکنید وچون آب خوش خورید از لب تشنه وجگر تفیده ی من بر اندیشید               

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 14:50 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
 

سلام بر او که خلاصه همه خوبیهاست وسرچشمه همه فضیلت ها وسلام ودرود بی پایان برآنان که بااو ماندند وندای اورا لبیک گفتند وچه نیکو یاران باوفایی بودند وسلام خدا بر ابوالفضل(ع)که مظهر وفاداری شد برای همه اعصار وزمانها.

آری چهل روز از مصیبت کربلا گذشت آنچنانکه یکهزار وسیصد واندی ازآن واقعه عظیم سپری شد اما به راستی این چه مصیبتی است که پس از این همه سال هرگز کهنه نشده واین چه خون هایی بود که هنوز نخشکیده بلکه تازه تر شده است؟

وچه دلیلی برای اثبات حقانیت حسین ویاران باوفایش محکم تر ازین ماندگاری .وچه پاداشی فزون تر از لبیک به او!

خدایا توفیقمان ده که حسینی بیندیشیم،حسینی زندگی کنیم وحسین گونه بمیریم!

اربعین حسینی بر عاشقان حسین تسلیت باد!تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 14:49 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
بزرگی می گوید:

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند ومغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها.از کسی که کتابخانه دارد وکتابهای بسیار می خواند نباید هراسید بلکه باید از کسی ترسید که تنها یک کتاب دارد وآن رامقدس می داند وهرگزآن راز نخوانده است !تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 14:47 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
گر مرد رهی میان خون باید رفت

ازپای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای به راه درنه وهیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفتتاريخ : سه شنبه دوازدهم دی 1391 | 23:50 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
ما از کارهایی که انجام نمی دهیم خسته می شویم نه از کارهایی که انجام می دهیم

                                                                                                     (تامپسون)تاريخ : سه شنبه دوازدهم دی 1391 | 23:47 | نویسنده : مسعود وطن دوست |
بهار

درنگاه تو جوانه می زند

آن گاه که باران محبتم

چشمهایت را

مترنم می سازد

 ومن در انتظار رویش جوانه ها

سالهاست که می بارم

 تاريخ : سه شنبه دوازدهم دی 1391 | 23:44 | نویسنده : مسعود وطن دوست |